Tehnosüsteemid

  • Küttesüsteemide tehnohooldus
  • Kanalisatsiooni ja veevarustuse tehnohooldus
  • Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide tehnohooldus
  • ATS ja sprinklersüsteemide hooldusteenus
  • Gaasipaigaldiste käidukorraldus ja hooldus
  • Elektripaigaldiste käidukorraldus ja perioodiline hooldus

 

Ehitise osad

  • Põhitarindite kontroll (katus, vunadament, hoone karp, laeosad) vastavalt hooldusjuhendis ettenähtud sagedusele;
  • Viimistluse korrashoid ja uuendamine – maja fassaadi ja siseruumide korrashoiu jälgimine ning vajadusel vajalike tööde tellimine;
  • Veevarustuse ja olme- ja sadevee kanalisatsiooni regulaarne ülevaatus ning leitud puuduste kõrvaldamise organiseerimine;

 

Avariiteenus

Veevarustuse-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade lokaliseerimine 2 ( kahe ) tunni jooksul alates avariiteate vastuvõtmisest;

Avariilised tehnohooldustööde käigus likvideeritakse toimunud avarii/ rike ja toimunust tulenenud tagajärjed. Peale avarii lokaliseerimist selgitatakse välja avarii tegelik põhjus, võetakse avariijärgse taastamistöödele hinnapakkumine ning taastatakse avarii läbi teinud tarindi või süsteemi ettenähtud normaalne töö.